Propolis weerstand tegen omikron het kan best helpen (s) | Imkerij het Honingatelier heeft voldoende propolis op voorraad van de imker te bestellen via de webshop boven de 50 euro geen verzendkosten | Zelhem ook te vinden onder www.bijen-shop.nl

**Nieuwe smaken hakhoning bestel en geniet.** gluten en lactose vrij!

Algemene Voorwaarden Imkerij Het honingatelier

 

Artikel 1 – Wie is Imkerij Het Honingatelier?

Imkerij Het Honingatelier is een handelsnaam van de eenmanszaak Imkerij Het Honingatelier. (hierna: Het honingatelier). De onderneming is gevestigd in Velswijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer 84361867 en werkzaam op het gebied van bijen en bijenproducten als imkerij.

.

 

Artikel 2 – Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing?

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere (mondeling of schriftelijk) aanbieding, offerte en overeenkomst (ook die op afstand worden gesloten via de webshop) tussen Het honingatelier en een Wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtsverhoudingen van Het honingatelier met derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken.
 2. De Wederpartij van Het honingatelier kan een onderneming zijn of een consument, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Als de overeenkomst met Het honingatelier op afstand wordt gesloten via internet (de webshop), wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal Het honingatelier – voordat de overeenkomst wordt gesloten – aangeven op welke wijze de Wederpartij kennis kan nemen van deze algemene Het honingatelier kan de algemene voorwaarden via de e-mail ter beschikking stellen van de Wederpartij op zo’n manier dat de Wederpartij deze voorwaarden op een eenvoudige manier kan opslaan.
 4. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk gebeurt én Het honingatelier schriftelijk instemt met een afwijking.
 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene of (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand Deze zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding met Het honingatelier.

 

Artikel 3 – Het aanbod en de (totstandkoming van de) overeenkomst

 1. De door Het honingatelier uitgebrachte offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Het aanbod van Het honingatelier bevat zodanige informatie dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. De prijzen zoals door Het honingatelier opgenomen in een aanbod voor zakelijke klanten zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
 4. De prijzen zoals door Het honingatelier opgenomen in een aanbod voor consumenten zijn inclusief btw.

 

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden die Het honingatelier naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitbrengen van een aanbieding tijdig en volledig ter beschikking stelt. Dit geldt ook voor gegevens waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het kunnen uitbrengen van een realistische
 2. Indien de Wederpartij de in lid 5 van dit artikel genoemde verplichting niet, niet-tijdig of onvolledig nakomt, is Het honingatelier gerechtigd de aanbieding eenzijdig aan te passen in lijn met de opdracht en de Wederpartij is verplicht dit hogere offertebedrag aan Het honingatelier te voldoen.
 3. De Wederpartij van Het honingatelier kan geen rechten ontlenen aan een offerte of aanbieding van Het honingatelier waarin een kennelijke fout of vergissing is opgenomen en indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod van Het honingatelier en het voldoen aan eventuele daarbij gestelde
 5. Als de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard (via de webshop) bevestigt Het honingatelier zo spoedig mogelijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Het honingatelier is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst
 6. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft Het honingatelier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van Ook zorgt Het honingatelier voor een veilige webomgeving. Dit geldt ook indien de Wederpartij elektronisch kan betalen.
 7. Het honingatelier zal uiterlijk bij de levering van het product of de bestelling aan de Wederpartij (consument) de volgende informatie meesturen:
  1. het bezoekadres van Het honingatelier waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het ontbindingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht;
  3. de informatie over garanties en service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de eventuele bezorgingskosten en de wijze van betaling;
  5. indien de consument een ontbindingsrecht heeft, het modelformulier daarvoor.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Het honingatelier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4 – Bedenktijd consument en ontbinding

 1. De Wederpartij (consument) kan een overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een

 

product via de webshop van Het honingatelier gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het honingatelier mag de consument vragen naar de reden van ontbinding.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, het product heeft
 2. De consument heeft het in dit artikel genoemde recht niet indien de overeenkomst met Het honingatelier betrekking heeft op een levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben of om een levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 3. Tijdens de bedenktijd is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te
 4. De consument is jegens Het honingatelier aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de consument op een zodanige manier met het product is omgegaan dat er niet meer is voldaan aan het in lid 3 gestelde.

 

Artikel 5 – Uitoefening ontbindingsrecht

 1. Als de consument gebruik maakt van het ontbindingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Het honingatelier via een daartoe bestemd formulier of op een andere ondubbelzinnige
 2. De consument is verplicht om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde melding, het product naar Het honingatelier terug te sturen of bij Het honingatelier terug te
 3. De consument is verplicht het volledige product met eventuele toebehoren in originele staat en verpakking te retourneren.
 4. Zowel het risico als de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het ontbindingsrecht ligt bij de consument. Hij kan Het honingatelier daar niet op
 5. De kosten die gepaard gaan met het terugzenden van het product zijn voor rekening van de

 

Artikel 6 – Verplichtingen van Het honingatelier bij ontbinding

 1. Als de consument gebruik maakt van het ontbindingsrecht en dit via internet meldt aan Het honingatelier, stuurt Het honingatelier zo spoedig mogelijk een
 2. Het honingatelier vergoedt de bewuste betaling van de consument met betrekking tot het geretourneerde product direct zodra de consument het product heeft geretourneerd en door Het honingatelier is ontvangen én de consument al zijn verplichtingen is nagekomen, waaronder de verplichting om het product in goede staat en in originele verpakking te

 

Artikel 7 – Contractsduur

 1. De overeenkomst tussen Het honingatelier en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Het honingatelier eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Het honingatelier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 8 – Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging

 1. Indien Het honingatelier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze jegens de Wederpartij gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens Het honingatelier is verplicht.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Het honingatelier, zal Het honingatelier in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar Tenzij het tussentijds eindigen aan Het honingatelier is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Het honingatelier zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Het honingatelier genoemde termijn te voldoen, tenzij Het honingatelier anders aangeeft.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Het honingatelier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Het honingatelier op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9 – Levering, uitvoering en wijziging van de overeenkomst - prijsverhoging

 1. Het honingatelier staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Het honingatelier zal de grootst mogelijke zorg in acht nemen bij het in ontvangst nemen en verwerken van de bestellingen van producten.
 3. Het honingatelier verzendt alle bestellingen met bekwame spoed na ontvangst van de betaling door de
 4. Als plaats van levering van het product geldt het adres dat de Wederpartij van Het honingatelier aan Het honingatelier kenbaar heeft gemaakt.
 5. Het risico van beschadiging en vermissing van producten tijdens het bezorgingstraject berust bij Het honingatelier.
 6. Het honingatelier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
 7. Het honingatelier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Het honingatelier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of
 9. Indien Het honingatelier gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Het honingatelier ter beschikking heeft
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Het honingatelier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Het honingatelier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Het honingatelier bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder

 

begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Het honingatelier op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, Het honingatelier een verzoek van de Wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Het honingatelier gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Het honingatelier daardoor direct of indirect ontstaan.
 3. Indien Het honingatelier bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Het honingatelier onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  1. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  2. Indien de prijsstijging voortvloeit uit een aan Het honingatelier toekomende bevoegdheid of een op Het honingatelier rustende verplichting ingevolge de wet;
  3. In andere gevallen, met dien verstande dat de consument gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% van het oorspronkelijke bedrag en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
 4. Ter uitvoering van de overeenkomst en in het belang van Het honingatelier is het voor Het honingatelier noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Het honingatelier zal deze persoonsgegevens verwerken conform de eisen die daaraan gesteld worden. Zij zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is en zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling van de producten die de Wederpartij op afstand (via de webshop) bestelt dient direct te geschieden via iDEAL.
 2. Betaling van facturen door de Wederpartij dient, zonder verrekening of opschorting, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, door overmaking van het betreffende bedrag op de bankrekening van Het honingatelier onder vermelding van het betalingskenmerk. Het honingatelier is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Het honingatelier te melden.
 4. Bij niet-tijdige betaling door de Wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deze Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat Het honingatelier daarvoor eerst een

 

ingebrekestelling hoeft te versturen. Vanaf het moment van intreden van verzuim maakt Het honingatelier aanspraak op de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling en is de Wederpartij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

 1. Bij niet-tijdige betaling door de consument zal Het honingatelier hem wijzen op de te late betaling. De consument krijgt dan een aanvullende termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te Indien de consument dan nog steeds niet overgaat tot betaling van het verschuldigde, maakt Het honingatelier aanspraak op de wettelijke rente. Ook is Het honingatelier dan gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten bij de consument in rekening te brengen volgens het “Besluit

Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

 1. Het honingatelier heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekking in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in minering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 2. Bij niet-tijdige betaling is Het honingatelier bevoegd om uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Wanneer de Wederpartij het niet eens is met een factuur, heeft hij gedurende 14 dagen het recht om zich hierover schriftelijk of per e-mail bij Het honingatelier te beklagen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Wederpartij geacht akkoord te zijn met de
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Het honingatelier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Het honingatelier totdat de Wederpartij alle verplichtingen (waaronder de betalingsverplichting) uit de met Het honingatelier gesloten overeenkomst deugdelijk is
 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan de door Het honingatelier geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, door te verkopen of als een betaalmiddel te gebruiken. Het is de Wederpartij voorts niet toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Het honingatelier veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Het honingatelier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek

 

aan Het honingatelier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Het honingatelier gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Het honingatelier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 1. Voor het geval Het honingatelier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Het honingatelier en door Het honingatelier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Het honingatelier zich bevinden en die zaken terug te

 

Artikel 12 – Garanties, onderzoek en reclame

 1. De door Het honingatelier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Het honingatelier kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Het honingatelier, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Het honingatelier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 3. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan Het honingatelier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Het honingatelier in staat is adequaat te reageren.

 

De Wederpartij dient Het honingatelier  in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 1. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 2. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Het honingatelier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Het honingatelier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Het honingatelier te retourneren en de eigendom daarover aan Het honingatelier te verschaffen, tenzij Het honingatelier anders
 3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Het honingatelier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Door Het honingatelier wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens het geval dat Het honingatelier toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst én de Wederpartij Het honingatelier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Het honingatelier na die ingebrekestelling toerekenbaar tekort blijft schieten waardoor de Wederpartij schade lijdt.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Het honingatelier, op welke grondslag dan ook, is per gebeurtenis beperkt tot de directe schade van de Wederpartij en dan tot een

maximumbedrag van € 250,-.

 1. Het honingatelier is nimmer aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige Dit wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. In geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Het honingatelier is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat in de periode dat Het honingatelier als gevolg van overmacht niet in staat is zijn verplichting(en) jegens de Wederpartij na te
 3. Het honingatelier is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de Wederpartij aan Het honingatelier zijn verstrekt.

 

Artikel 14 – Geheimhouding

Als bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij, zal deze ontvangende partij de informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst en de daarin overeengekomen dienstverlening.

 

Artikel 15 – Overmacht

 1. Het honingatelier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Het honingatelier geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Het honingatelier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. De verplichting tot betaling van geld door de Wederpartij aan Het honingatelier is nadrukkelijk geen grond voor overmacht.
 4. Als duidelijk is dat de situatie van overmacht langer dan twee (2) maanden zal duren q. heeft geduurd, dan heeft de andere partij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder daarbij schadeplichtig te zijn.
 5. Indien Het honingatelier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is Het honingatelier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

 

Artikel 16 – Klachten

 1. Indien de Wederpartij klachten heeft over de wijze waarop Het honingatelier de overeenkomst heeft uitgevoerd, dienen deze onverwijld na constatering, schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij Het honingatelier Een oplossing voor een klacht zal altijd schriftelijk aan de Wederpartij worden bevestigd.
 2. Als er geen oplossing kan worden bereikt over de klacht of het geschil, dan kan de Wederpartij het geschil voorleggen aan de bevoegde Nederlandse

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij geschillen aangaande de tussen partijen gesloten overeenkomst, is de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen bij

uitsluiting bevoegd om van zo’n geschil kennis te nemen en daarover te beslissen.

 

 

Imkerij Het honingatelier

Prunushof 9  

7021LB Velswijk

December 2021

Bestand downloaden